algemene voorwaarden

 

 1. Algemeen:
  Kinderpraktijk Klavertje Vier is opgericht door Irma Beemster en gevestigd in een mobiele praktijk die rijdt binnen de gemeente Epe.
  Kinderpraktijk Klavertje Vier in ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70003696 en richt zich op het coachen van kinderen vanaf 9 jaar en biedt leerondersteuning aan kinderen in de basisschoolleeftijd.

 1. Toepasselijkheid:
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten van of met Irma Beemster en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. In het kennismakingsgesprek met de ouder(s) wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

 1. Verhindering:
  Indien bij verhindering tenminste 3 dagen van tevoren wordt afgezegd hoeft de voor u gereserveerde tijd niet in rekening te worden gebracht. Bij afzeggen binnen 3 dagen bedragen de kosten 1 sessie.
  Tijdig verzetten van de afspraak is natuurlijk mogelijk, per e-mail of telefoon. Bij ziekte is overleg mogelijk.

 1. Coaching/begeleiding:
  Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De ondertekenende of opdracht gevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar schriftelijke toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Kinderpraktijk Klavertje Vier kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.
  De begeleider van Kinderpraktijk Klavertje Vier komt met de mobiele praktijk naar een plek zo dicht mogelijk in de buurt van de cliënt. Dit kan zijn het huisadres, het schooladres, of elders, altijd in overleg met de ouders. De ouders zijn verantwoordelijk voor het op tijd verschijnen van het kind bij de praktijk. In overleg kan de begeleider het kind uit de klas halen (en terug brengen), mits de ouders dit hebben afgesproken met de school.

 2. Betalingsvoorwaarden:
  De actuele tarieven voor kindercoaching en leersondersteuning staan vermeld op de website www.kinderpraktijkklavertjevier.nl en zijn op te vragen bij Irma Beemster. Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW. Telefonisch overleg (circa 20 minuten per contact) en e-mailcontact zijn inbegrepen bij de begeleiding. Wanneer er meer tijd nodig is, wordt er een afspraak gemaakt. Bij een losse sessie wordt de factuur na de sessie verstuurd aan de ouder(s) met een betalingstermijn van 14 dagen. Bij een pakket wordt aan het eind van iedere maand de factuur verstuurd met daarop de sessies uit het pakket. Deze factuur dient binnen 30 dagen na factuurdatum betaald te worden (tenzij anders overeengekomen) door het bedrag over te maken of contant te betalen. Wanneer niet binnen de betalingstermijn is betaald, wordt er een betalingsherinnering verstuurd. Indien ouders/verzorgers van het kind niet binnen 14 dagen na datum van betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is Kinderpraktijk Klavertje Vier gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten, namelijk 5,00 euro per nota, in rekening te brengen. Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag nog niet is bijgeschreven op de rekening van Kinderpraktijk Klavertje Vier volgens de aangegeven datum, is Kindercoach Irma Beemster genoodzaakt de vorderingen die zij op u heeft uit handen te geven aan derden. De kosten die hier aan verbonden zijn komen dan volledig voor uw rekening.
  Bij het uitblijven van betaling is Irma Beemster gerechtigd verdere begeleiding op te schorten, totdat er aan de betalingsverplichting is voldaan.

 1. Vertrouwelijkheid en privacy:
  Irma Beemster zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een pedagoog en kindercoach verwacht mag worden. Het kind is de cliënt. Irma Beemster werkt in dienst van de belangen van het kind en volgens de Rechten van het Kind. Irma Beemster verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de sessies, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt. Het begeleidingsproces wordt altijd besproken met de ouder(s). Inhoudelijke informatie vanuit de coaching wordt in de oudergesprekken alleen naar voren gebracht in overleg met het kind. Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder(s). Ten behoeve van de coaching, kunnen spraak- of video-opnamen worden gemaakt van de kind- en oudersessies. De opnamen blijven eigendom van Irma Beemster en dienen als observatiemiddel en vervangen aantekeningen op papier. Het traject wordt beëindigd in overleg met het kind, de ouder(s) en kindercoach. 

 1. Aansprakelijkheid:
  Het advies van Kinderpraktijk Klavertje Vier is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering, evenals voor de beslissingen die worden gemaakt door de ouder(s) met betrekking tot zichzelf en het kind. Kinderpraktijk Klavertje Vier is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Kinderpraktijk Klavertje Vier, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Kinderpraktijk Klavertje Vier. Vergoeding aan de cliënt en/of de ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Kinderpraktijk Klavertje Vier. Voor lichamelijke- en psychische klachten van de cliënt, raadt Kinderpraktijk Klavertje Vier aan altijd contact op te nemen met uw huisarts.

 1. Toepasselijkheid en geschillen:
  Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Bij een klacht wordt de ouder(s) verzocht om binnen 14 dagen na de situatie contact op te nemen met Irma Beemster, zodat er een oplossing kan worden gevonden voor de situatie. Partijen kunnen een beroep doen op de klachtenfunctionaris van de Stichting Adiona; via deze stichting is Kinderpraktijk Klavertje Vier aangesloten bij Stichting Zorggeschil. De eventuele  kosten hiervan zijn voor eigen rekening van de ouder(s). 

 1. Vindplaats en wijziging voorwaarden:
  Deze voorwaarden zijn geplaatst op www.kinderpraktijkklavertjevier.nl.  Van toepassing is steeds de versie zoals die geldt ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de begeleider.